Nous ne sommes pas une boutique en ligne mais un importateur, nous ne vendons pas au consommateur final

 
 

Termes et conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassingsgebied en aanvaarding

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van de op de website  https://eohippus.be (de “Website”) aangeboden producten in het gamma luxe-artikelen en verzorgingsproducten voor huisdieren (het “Product”/ de “Producten”) die toebehoren aan de BVBA EOHIPPUS met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel (België), Monnikendreef 29 en met Ondernemingsnummer: 0432.702.746 (hierna “Eohippus” genoemd).

De klant (hierna “Klant”) is de professionele handelaar die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Eohippus wenst te kopen.  Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Eohippus en de Klant. 

Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden aan Eohippus, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken of door ondertekening van het bestelformulier.

Alle leveringen door Eohippus gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Engels, Nederlands, Frans en Duits.

De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Eohippus, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Eohippus. 

Artikel 2 – De Producten
De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert. Eohippus kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de Website.Eohippus is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Eohippus op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.Sommige Producten zullen enkel beschikbaar zijn voor Klanten die beschikken over een fysieke winkel of handelszaak en niet enkel online producten doorverkopen. Dit is ingegeven door de kwaliteitsvereisten die sommige leveranciers van Eohippus stellen aan de doorverkoop van hun producten.

Artikel 3 – Prijzen 
De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn exclusief BTW. Voor bestellingen met een totaalbedrag (excl. BTW) lager dan EUR 350,- zal voor levering in België EUR 7.5,- transportkosten in rekening worden gebracht. Voor leveringen buiten België zal steeds geval per geval worden aangegeven welke bijkomende transportkosten er in rekening zullen worden gebracht.In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Eohippus hierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Eohippus een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs. 

Een vergissing wordt als duidelijk beschouwd wanneer een normaal en zorgvuldige professionele handelaar weet of behoort te weten dat de bewuste prijsaanduiding niet correct kan zijn.Eventuele kortingen zullen afhankelijk zijn van de bestelde hoeveelheden en van het merk van de bestelde Producten.

Artikel 4 – Bestelling van de Producten
De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Website voorziene bestelformulier of door toezending van het ondertekende en ingevulde formulier per post, per fax of per e-mail naar het op het bestelformulier vermeld adres of nummer. Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest desgevallend de maat en hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Shopping Cart”. Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn “Shopping Cart”. Indien de Klant te bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen. Eohippus behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan. Eohippus zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. In geval van aanvaarding zal Eohippus de verwachte levertermijn meedelen aan de Klant.

Artikel 5 – Facturatie en betaling
Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Eohippus aan de Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag alsook de aanduiding van het bedrag dat als voorschot onmiddellijk moet worden betaald door de Klant. Behoudens afwijkende afspraken met de Klant, bedraagt dit voorschotpercentage 50% op het totaal vermelde bedrag.De factuur zelf zal worden opgemaakt op het ogenblik van de uitlevering van de bestelde Producten en aan de Klant worden bezorgd op het ogenblik van de levering.Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal niet online kunnen worden geraadpleegd door de Klant.Laattijdige of niet-betaling door de Klant van het vermelde voorschot geeft Eohippus het recht om de levering van de Producten op te schorten totdat de (reeds) verschuldigde bedragen werden betaald. Het factuursaldo moet worden betaald binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.De Producten blijven eigendom van Eohippus tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan 1% per begonnen maand op het openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-onverminderd het recht van Eohippus om hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs kan leveren van deze werkelijk geleden schade.

Artikel 6 – Levering
Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde Producten moeten worden geleverd. De levering moet geschieden in het land waar de maatschappelijke zetel van de Klant is gevestigd.De door Eohippus opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en een overschrijding van deze termijn geeft de Klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding te vorderen van Eohippus. Alle leveringen door Eohippus zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant, plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u.  Indien bij afwezigheid de levering niet in ontvangst wordt genomen,  zal Eohippus de zending opnieuw ontvangen en zal verdere levering met de Klant worden geregeld. Alle bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de Klant.De levering geschiedt Ex Works (conform de Incoterms® 2010) het magazijn van Eohippus gelegen te 4782 Schonberg, Amelscheid 29. Ongeacht het onder artikel 5 vermelde eigendomsvoorbehoud van Eohippus op de Producten tot op het ogenblik van de volledige betaling door de Klant, gaat het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten over op de Klant vanaf de aanvang van de levering. Ook al wordt het transport verzorgd door Eohippus, kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor deze risico’s. Het is aan de Klant om zich voldoende te verzekeren tegen deze risico’s indien hij dit aangewezen acht.

Artikel 7 – Zichtbare en verborgen gebreken
De Klant dient onmiddellijk bij de ontvangst van de Producten de kwaliteit en hoeveelheid van de Producten na te gaan. Eventuele zichtbare gebreken aan de Producten moeten onmiddellijk, en uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de levering, aan Eohippus schriftelijk worden meegedeeld. Mits aanvaarding van de levering zonder opmerkingen vanwege de Klant binnen voormelde termijn, kan Eohippus niet langer worden aangesproken voor eventuele zichtbare gebreken aan de Producten.Indien de Producten reeds in gebruik werden genomen door de Klant, vervalt de eventuele aanspraak jegens Eohippus op basis van zichtbare gebreken eveneens.Eventuele verborgen gebreken aan de Producten moeten door de Klant aan Eohippus schriftelijk worden gemeld uiterlijk binnen de 10 dagen na de ontdekking ervan. De aansprakelijkheid van Eohippus voor verborgen gebreken blijft beperkt tot eventuele verborgen gebreken die tot uiting komen binnen 6 maanden na de levering van de Producten.De Klant aanvaardt en erkent dat Eohippus zich ten opzichte van de Klant kan beroepen op de exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant zelf heeft opgelegd ten aanzien van Eohippus.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
De Website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, logo’s, foto’s, lay-out, behoort in eigendom toe aan Eohippus inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Eohippus over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Website of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eohippus. 

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid
Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Eohippus niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Eohippus bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de Producten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.In elk geval is de aansprakelijkheid van Eohippus beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijke wetgevingen
In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Eohippus.

Artikel 11 – Varia
De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet. 
De inhoud van de Website kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Eohippus in overeenstemming met haar Privacy Policy zoals terug te vinden op de Website en zoals hieronder opgenomen.

PRIVACY POLICY EN COOKIES

Artikel 1 – Verwerking van gegevens
Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant verwerkt Eohippus bepaalde gegevens van de Klant. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Eohippus. Eohippus zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Eohippus, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde producten. 

Artikel 2 – Cookies
De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de Klant bij het bezoeken van de Website. De Klant heeft het recht zich tegen het gebruik van cookies te verzetten door dit in te stellen op zijn internet browser.

Artikel 3 – Links naar de websites van derden
Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Eohippus worden beheerd, zal Eohippus op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
De beperking van de aansprakelijkheid van Eohippus zoals omschreven in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie. Eohippus heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Eohippus kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Eohippus geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen. Eohippus zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 5 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy Policy.


CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application et acceptation

Les présentes conditions générales (« Conditions générales ») s’appliquent à la vente des produits proposés sur le site web www.eohippuspro.eu (le « Site web »), en particulier à la gamme d’articles de luxe et de produits de soin destinés aux animaux domestiques (le « Produit » / les « Produits ») appartenant à la société BVBA EOHIPPUS, dont le siège social est établi à 2980 Zoersel (Belgique), Monnikendreef 29, numéro d’entreprise : 0432.702.746 (dénommée ci-après « Eohippus »).

Le client (dénommé ci-après « Client ») est le commerçant professionnel qui a créé un compte d’utilisateur sur le Site web et qui souhaite acheter un/des Produit(s) à Eohippus. Les présentes Conditions générales sont communiquées au Client lorsqu’il crée le compte d’utilisateur. Lors de la création de son compte d’utilisateur, le Client confirme formellement son approbation des Conditions générales. Une fois que le compte d’utilisateur est créé par le Client, les présentes Conditions générales réglant les relations entre Eohippus et le Client sont considérées comme définitivement acceptées.

Les présentes Conditions générales prévalent sur les éventuelles autres conditions du Client. En acceptant les présentes Conditions générales, le Client renonce entièrement à l’application de ses propres Conditions générales. Avant que la commande d’un Produit ne soit envoyée définitivement à Eohippus, le Client marquera encore son accord en ce qui concerne l’application des Conditions générales. Le Client accepte les Conditions générales en marquant d’une croix la case se trouvant à côté de « J’approuve l’application des conditions générales dont je déclare avoir pris connaissance » ou en signant le formulaire de commande.

Eohippus effectue toutes les livraisons au départ de la Belgique, même si le Client est établi à l’étranger. Les commandes peuvent être passées en anglais, néerlandais, français ou en allemand.

L’envoi électronique d’un bon de commande par le Client est assimilé à une signature électronique. Celle-ci a la même valeur, entre le Client et Eohippus, qu’une signature sur papier et sert de preuve de commande.

Tout écart par rapport aux présentes Conditions générales n’est opposable que moyennant l’approbation préalable formelle d’Eohippus par écrit. 

Article 2 – Les Produits

Le Site web reflète les Produits le plus précisément possible lorsque le Client passe sa commande. Cependant, Eohippus ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou différences par rapport à la description ou la reproduction des Produits (p. ex. différence de couleur ou de dimension) sur le Site web.

Eohippus n’est pas responsable de la non disponibilité d’un Produit, ni des dommages pouvant en résulter. Dans le cas où un ou plusieurs Produits d’une commande ne seraient pas disponible(s), Eohippus avertirait le Client par e-mail ou par courrier de l’annulation entière ou partielle de la commande ou de son morcellement.

Certains Produits ne seront disponibles que pour des Clients disposant d’un magasin ou d’un commerce physique et qui ne vendent pas que des Produits en ligne. Cela est dû aux exigences de qualité que certains fournisseurs d’Eohippus imposent à la revente de leurs Produits.

Article 3 – Prix 

Les prix, tels qu’ils sont indiqués sur le Site web au moment où le Client passe la commande, s’appliquent à cette commande. Ces prix s’entendent hors TVA. Pour les commandes dont le montant total (hors TVA) est inférieur à 350,- EUR, on appliquera, pour les livraisons en Belgique, des frais de transport de l’ordre de 6,- EUR. Pour les livraisons en dehors de la Belgique, on indiquera toujours au cas par cas le montant des frais de transport complémentaires à appliquer.

En cas d’erreur manifeste d’indication du prix, Eohippus ne sera pas tenue responsable et le Client acceptera qu’Eohippus rectifie le montant. 

On considère comme erreur manifeste le cas où un commerçant professionnel normal et attentif sait ou devrait savoir que l’indication du prix en question ne peut pas être correcte.

Les éventuelles remises dépendront des quantités commandées et de la marque des Produits commandés.

Article 4 – Commande des Produits

Le Client commande des Produits en remplissant le formulaire de commande en ligne prévu à cet effet sur le Site web ou en envoyant le formulaire signé et complété par courrier, par fax ou par e-mail à l’adresse ou au numéro figurant sur le formulaire de commande.

Pour passer une commande en ligne, le Client sélectionne les Produits de son choix, choisit le cas échéant la taille et la quantité et ajoute ces Produits à son « Panier ». 

Une fois que le Client a sélectionné tous les Produits de son choix, il est tenu de confirmer sa commande. Jusqu’à la confirmation, le Client peut apporter des modifications à son « Panier ». Si le Client souhaite confirmer sa commande, il sera informé clairement du montant total à payer. Lors de la confirmation de commande et de l’acceptation explicite des Conditions générales, la commande devient définitive et le Client ne peut plus y revenir.

Eohippus se réserve le droit de refuser une commande s’il existe des motifs valables.

Peu de temps après la réception de la commande, Eohippus enverra un e-mail de confirmation d’acceptation ou de refus de la commande au Client. Si la commande est acceptée, Eohippus communiquera le délai de livraison escompté au Client.

Article 5 – Facturation et paiement

Parallèlement à la confirmation d’acceptation d’une commande, Eohippus remettra au 

Client un aperçu du montant total dû ainsi que du montant de l’acompte dont le Client doit s’acquitter immédiatement. À moins qu’un autre accord n’ait été conclu avec le Client, le pourcentage de cet acompte est de 50 % du montant total indiqué.

La facture sera établie au moment de la livraison des Produits commandés et sera remise au Client lors de la livraison.

La consultation en ligne par le Client d’une copie du bon de commande accepté ou de la facture ne sera pas possible.

Tout retard ou défaut de paiement par le Client de l’acompte indiqué habilite Eohippus à suspendre la livraison des Produits jusqu’au paiement des montants restant dus à ce moment. Le solde de la facture doit être réglé dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la facture.

Les Produits restent la propriété d’Eohippus jusqu’à ce que le Client s’acquitte intégralement du paiement du prix d’achat et des frais.

En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire correspondant à 1 % par mois entamé du montant de la facture impayée s’appliquera de plein droit et sans mise en demeure préalable ainsi qu’une indemnité forfaitaire correspondant à 10 % du montant de la facture ouverte avec un minimum de 150,- EUR. Eohippus est habilitée à réclamer une indemnité plus élevée pour autant qu’elle puisse apporter la preuve de ce dommage.

Article 6 – Livraison

Lors de la confirmation de la commande, le Client est tenu de signaler l’adresse à laquelle les Produits commandés doivent être livrés. La livraison doit avoir lieu dans le pays où le siège social du Client est établi.

Les délais de livraison communiqués par Eohippus sont à titre purement indicatif. Tout dépassement de délai n’habilite en aucun cas le Client à résilier le contrat ni à réclamer une indemnité à Eohippus.

À moins qu’un autre accord n’ait été conclu avec le Client, Eohippus effectuera toutes les livraisons pendant les jours ouvrables, entre 08.00 et 18.00 heures. Si, pour cause d’absence, le client ne peut prendre livraison de la commande, Eohippus reprendra le colis et une nouvelle date de livraison sera fixée en accord avec le Client. 

Les frais complémentaires que ce nouvel envoi pourrait engendrer incombent au Client.

La livraison a lieu ex works (conformément aux Incoterms® 2010) l’entrepôt d’Eohippus, situé à 4782 Schonberg, Amelscheid 29. Malgré la réserve de propriété d’Eohippus sur les Produits, énoncée à l’article 5, jusqu’au paiement intégral par le Client, le risque de perte, d’endommagement ou de destruction des Produits est transmis au Client dès l’acceptation de la livraison. Bien que le transport soit assuré par Eohippus, cette dernière ne peut être tenue responsable de ces risques. Il appartient au Client de souscrire une couverture suffisante contre ces risques s’il juge cela utile.

Article 7 – Vices visibles et cachés

Dès la réception des Produits, le Client est tenu d’en contrôler la qualité et la quantité. Les éventuels vices visibles des Produits doivent être signalés immédiatement par écrit à Eohippus, et ce, au plus tard 2 jours ouvrables à compter de la réception de la livraison.

Si le Client accepte la livraison sans remarques dans le délai susmentionné,  Eohippus ne peut plus être tenue responsable des éventuels vices visibles des Produits.

Si les Produits ont déjà été utilisés par le Client, l’éventuelle responsabilité d’Eohippus relative aux vices visibles expire également.

Le Client est tenu de signaler à Eohippus les éventuels vices cachés des Produits, et ce, par écrit, au plus tard dans les 10 jours suivant leur constatation. La responsabilité d’Eohippus en ce qui concerne les vices cachés se limite aux éventuels vices cachés qui se manifestent dans les 6 mois suivant la livraison des Produits.

Le Client accepte et reconnaît qu’Eohippus peut s’en rapporter aux exonérations et limites de garantie imposées par le fabricant à l’égard d’Eohippus.

Article 8 – Droits de propriété intellectuelle

Le Site web, ainsi que l’ensemble de ses composants, en ce compris mais de manière non  limitative, les textes, logos, photos, mises en page, appartiennent à Eohippus, en ce compris les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant, notamment mais de manière non limitative, les droits d’auteurs, droits des marques, droits des modèles, droits de bases de données et autres formes de droits de propriété intellectuelle. Eohippus dispose au moins d’un droit d’utilisation des composants susmentionnées. Le Client n’est en aucun cas autorisé à reproduire, publier ni à utiliser de quelque manière que ce soit le Site web ni certains de ses composants, sans l’approbation formelle préalable par écrit d’Eohippus. 

Article 9 – Responsabilité

Sauf en cas de fraude, de faute intentionnelle ou de faute grave, Eohippus ne peut être tenue responsable contractuellement ni extra contractuellement des éventuels dégâts indirects, immatériels ou conséquences pouvant porter préjudice au Client en raison d’un manquement de la part d’Eohippus lors de l’accomplissement de ses engagements envers le Client. Cela est valable tant pour les Produits que pour le bon fonctionnement et la disponibilité du Site web et des informations qui y figurent.

Dans tous les cas, la responsabilité d’Eohippus se limite au montant de la facture des Produits en question livrés au Client auquel l’action en responsabilité se rapporterait.

Article 10 – Différends et lois applicables

En cas de litige entre les parties au sujet du contrat, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, arrondissement d’Anvers, sont compétents pour régler le différend.

Le droit belge est applicable en ce qui concerne le contrat conclu entre le Client et Eohippus.

Article 11 – Divers

La nullité ou la non opposabilité d’une ou plusieurs clauses des présentes Conditions générales n’affecte en rien la validité des autres clauses.

Le contenu du Site web peut faire l’objet de modifications.

Eohippus traite l’ensemble des données personnelles du Client de manière confidentielle, conformément à sa Politique de confidentialité, qui est disponible sur le Site web et ci-dessous.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET COOKIES

Article 1 – Traitement de données

Lorsque le Client crée un compte d’utilisateur, Eohippus traite certaines données du Client.

Le Client est habilité à accéder à ces données et à corriger ou compléter certaines données incorrectes ou incomplètes. Le Client contactera Eohippus à cet effet.

Eohippus s’interdira de transmettre les données du Client à des tiers sans son approbation, sauf si c’était nécessaire pour la bonne exécution des engagements d’Eohippus, notamment mais de manière non limitative, en vue de la bonne livraison des Produits commandés par le Client. 

Article 2 – Cookies

Le Site web utilise des cookies afin de sauvegarder des informations sur le Client, telles que les préférences personnelles du Client lorsqu’il consulte le Site web.

Le Client est habilité à s’opposer à l’utilisation de cookies en définissant cela sur son navigateur Internet.

Article 3 – Liens vers les sites web de tiers

Si le Site web contient des renvois ou un lien vers le(s) site(s) web de tiers qui n’est/ne sont pas géré(s) par Eohippus, celle-ci ne pourra en aucun cas être tenue responsable du contenu de ce(s) site(s) web ni de la politique de confidentialité qui est appliquée à ce(s) site(s) web. 

Article 4 – Responsabilité

La limite de la responsabilité d’Eohippus, telle qu’elle est décrite à l’article 9 des Conditions générales, est également d’application en ce qui concerne le bon fonctionnement et la disponibilité du Site web et des informations qui y figurent.

Eohippus est habilitée à adapter le Site web à tout moment sans devoir en avertir le Client. Eohippus ne peut pas non plus être tenue responsable des éventuels dommages ou désagréments causés au Client en cas d’interruption du Site web pendant une certaine période. Le Client accepte le fait qu’Eohippus ne peut pas garantir un accès ininterrompu au Site web.

Cependant, Eohippus prendra toutes les mesures raisonnables pour assurer le meilleur fonctionnement possible du Site web.

Article 5 – Différends et droit applicable

L’article 10 des Conditions générales s’applique également aux différends en ce qui concerne l’application ou l’exécution de la présente Politique de confidentialité.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Recevez les meilleures offres et des conseils personnalisés